Self-identity: futurological prognosis

Title: Өз-өзіңді тану: болашаққа болжам \ Самоидентификация:футурологические прогнозы \ Self-identity:futurological prognosis

Title in the original language: Самоидентификация:футурологические прогнозы

Editors: Valeria Ibraeva

Authors: Paolo Colombo, Alim Sabitov, Valeria Ibraeva, Sergey Maslov, Alexander Malgazharov, Said Atabekov, Smayyl Bayaliyev, Moldakul Narymbetov, Alexander Osipov, Georgy Tryakin-Bukharov, Rustam Halfin, Lyailya Turganbayeva, Elena and Viktor Vorobyov, Vadim Dergachev, Yulia Vakulina, Saken Narynov, Yuliya Sorokina, Galym Madanov, Alexander Makhno, Kokserek Group

Languages: Kazakh, Russian, English

Artists: Sergey Maslov, Alexander Malgazharov, Said Atabekov, Smayyl Bayaliyev, Moldakul Narymbetov, Alexander Osipov, Georgy Tryakin-Bukharov, Rustam Halfin, Lyaila Turganbayeva, Elena and Viktor Vorobyov, Vadim Dergachev, Yulia Vakulina, Saken Narynov, Yuliya Sorokina, Galym Madanov, Alexander Makhno, Kokserek Group

Country of publication: Kazakhstan

Publisher: SCCA-Almaty

Publisher in the original language: СЦСИ-Алматы

Year of creation: 1999

Number of pages: 120

Circulation: 1000

Cover: Galym Madanov

Keywords: Annual exhibition, SCCA-Almaty, contemporary art, artists of Kazakhstan

Keywords in the original language: Annual exhibition, SCSI-Almaty, contemporary art, artists of Kazakhstan

Access level: Online